Про ВПСАУ

ВСЕУКРАЇНСЬКА ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА АДВОКАТІВ УКРАЇНИ (далі – Профспілка) – добровільна неприбуткова громадська організація із Всеукраїнським статусом, яка об’єднує на добровільній основі за родом професійної діяльності адвокатів – самозайнятих осіб, які провадять незалежну адвокатську діяльність на підставах та в порядку, що передбачені Законом України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» (п. 1 ч. 1 ст. 1, ст.ст. 6, 7 Закону України “Про адвокатуру та адвокатську діяльність”) з метою консолідації зусиль щодо захисту професійних, соціальних та економічних прав та інтересів членів Профспілки.

Профспілка діє на засадах солідарності з усіма профспілками та профспілковими об’єднаннями України відповідно до Конституції України, Законів України “Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності”, “Про адвокатуру та адвокатську діяльність», “Про безоплатну правову допомогу”, інших законів України та нормативно-правових актів, чинних міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, які є частиною законодавства України та на основі цього Статуту.

Профспілка незалежна від органів державної влади, місцевого самоврядування, роботодавців та їх об’єднань, політичних партій та громадських організацій.

Сфера діяльності Профспілки – фахова. Профспілка має Всеукраїнський статус.

Метою діяльності Профспілки є представництво та захист професійних, трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки в органах державної влади, місцевого самоврядування, судових органах та органах адвокатського самоуправління, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у взаємовідносинах з роботодавцями та їх об’єднаннями щодо забезпечення здійснення права кожного члена Профспілки на вільний вибір професії, підвищення життєвого рівня на основі справедливої оплати праці, забезпечення інших прав та інтересів, а також формування позитивної ролі адвокатури України в суспільстві як чинника сталого розвитку українського громадянського суспільства.

Під представництвом розуміється реалізація впорядкованої та виваженої системи безоплатних заходів на користь та від імені члена Профспілки у відносинах з третіми особами, органами державної влади всіх рівнів та місцевого самоврядування, іншими громадськими організаціями без необхідності отримання додаткових повноважень та на основі визнання цього Статуту.

Під інтересом розуміється прагнення членів Профспілки до користування конкретним матеріальним та/або нематеріальним благом, яке зумовлено загальним змістом об’єктивного і прямо не опосередкованого у суб’єктивному праві простого легітимного дозволу, що є самостійним суб’єктом судового захисту та інших засобів правової охорони з метою задоволення індивідуальних і колективних потреб членів Профспілки, які не суперечать Конституції і законам України, суспільним інтересам, поняттям справедливості, добросовісності, розумності та загальновизнаним принципам права.

Під сферою інтересів члена Профспілки розуміється сукупність матеріальних чи нематеріальних благ, які прямо чи опосередковано впливають на здійснення професійної діяльності членом Профспілки.

Під формуванням позитивної ролі адвокатури України в суспільстві розуміється ініціативна діяльність Профспілки, спрямована на формування глибоких та зрозумілих нормативно-правових засад діяльності адвокатури на основі поваги честі та гідності кожного громадянина України з боку держави, її органів та посадових осіб.

Стежити за нами: